Korenmarkt Nijmegen

Herinrichting Korenmarkt

Tot voor kort stond de Korenmarkt nog bekend als een parkeerlocatie voor vergunninghouders in de Benedenstad van Nijmegen. Maar in het kader van ‘Groene Allure Binnenstad’ verrijst hier nu een parkje.

In het parkje ligt op het hoogste punt een siertuin met een fontein. Via een watergoot loopt het water naar het lager gelegen waterornament. Net als in de rest van de Benedenstad zijn in het nieuwe parkje natuursteen en gebakken materialen toegepast.

Bij de start van de werkzaamheden in september jl. zijn waardevolle historische vondsten uit de Middeleeuwen aangetroffen. Twee grafkeldertjes en een deel van de puinbaan (van de voormalige muur van de St. Janskapel) worden in het park gevisualiseerd. Een deel van het rijke verleden van Nijmegen als oudste stad van Nederland zal zichtbaar zijn.

De aanleg van het parkje op de Korenmarkt gebeurt in het kader van de visie ‘Groene Allure’. Deze visie streeft ernaar om de kwaliteit van het groen in de binnenstad te vergroten en waar mogelijk nieuwe groenvoorzieningen aan te leggen. Meer groen bevordert een schoner en beter leefklimaat.

Op 5 april 2012 is de officiële opening van het park.

Groene Allure Binnenstad
In 2007 is de gemeente Nijmegen gestart met Groene Allure Binnenstad, een project waarin het realiseren van groen in de binnenstad centraal staat. Dit moet leiden tot een schoner en beter leefklimaat. Verschillende locaties in de binnenstad zijn aangewezen als mogelijke locaties voor vergroening en het realiseren van een parkje. Eén van deze locaties is de Korenmarkt en is ontworpen door stedenbouwkundige hr. S Roemburg.

De herinrichting van de Korenmarkt is aanbesteed volgens het principe Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning vanuit het project Future Cities en Interreg IVB.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wat houd dit in?
Waar men spreekt over MVO, gebruikt men meestal de term Duurzaam Ondernemen. De theoretische achtergronden zijn dezelfde, maar de praktische vertaling in het bedrijf is anders. Het MKB richt zich bij het vorm geven aan duurzaamheid vooral op, vermindering van CO2 uitstoot, toepassen gerecyclede afvalstoffen, social return, gebruik maken van plaatselijke ondernemers en medewerkers en hergebruik van uikomende materialen
Een praktische definitie voor duurzaam ondernemen is: “Duurzaam Ondernemen is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie”

De uitvoering
Het gehele werk is uitgevoerd volgens het principe MVO. Er zijn maatregelen genomen om de CO2 uitstoot te reduceren zoals, het toepassen van schone vrachtauto’s en machines, het hergebruiken van oude bestratingsmaterialen, ter plaatse hergebruik of bewerking van afvalstoffen zodat deze ter plaatse konden worden hergebruikt ( hierdoor is er minder of geen CO2 uitstoot), social return en gebruik maken van plaatselijke ondernemers en medewerkers.
Wat heeft Archeologie hier gevonden.
Het gaat hier om een kerk van de Johannieters, een militaire ridderorde die vanaf 1196 in Nijmegen een hospitaal, klooster en kapel hadden. De Johannieters waren kruisridders die het Heilige Land hielpen veroveren. In Nijmegen stond het oudste klooster van de Johannieters, de Commanderie.

De resten van de middeleeuwse St.-Janskapel op de Nijmeegse Korenmarkt en de drie grafkelders die ooit in de kapel lagen, krijgen een herkenbare plek in het parkje dat hier de komende weken wordt aangelegd. De kapelresten komen terug in het ontwerp hier komt een glasplaat op te liggen.
De twee 13e eeuwse kelders bij de Smidstraat blijven niet zichtbaar. Ze blijven wel liggen maar er komen bassins voor het opvangen van het water van een ‘beekje’ dat in het parkje komt.

 • Opdrachtgever:Gemeente Nijmegen

In grote lijnen heeft Gebr. Van Venrooij de volgende werkzaamheden verricht

 • Aanbrengen boombescherming en afzetten werkterrein.
 • Opruimen bouwplaatsinrichting.
 • Opbreken bestaande terreinverharding ca. 2.800 m²
 • Verwijderen te saneren water- en gasleiding, aanleg nieuwe leidingen (o.a. HDPE ø160mm), incl. aanleg hydranten.
 • Verwijderen bestaande terreinverlichting met bijbehorend kabelwerk.
 • Verwijderen riolering, zinkputten, etc.
 • Aanleg ca. 440 m¹ PVC riool met betonnen inspectieputten t.b.v. hemel- en vuilwaterafvoer gebouw A.
 • Aanleg ca. 30 m¹ betonnen infiltratieriool t.b.v. afwatering terreinverharding (inclusief kolken en lijngoten).
 • Grondverzet t.b.v. tuinaanleg en cunetten.
 • Aanbrengen diverse kantopsluitingen (o.a. projectband 28/30x24cm) en molgoten
 • Aanbrengen bestrating van gebakken klinkerkeien, totaal ca. 1.300 m²
 • Aanbrengen onderhoudspad/brandweerroute langs gevels, bestaande uit kunststof rastertegels, in totaal ruim 1.300 m²
 • Aanbrengen grootformaattegels 60x60cm , totaal ca. 460 m²
 • Groenvoorziening, waaronder planten, 10 stuks bomen, 90 m¹ beukenhaag en 980 m² Rododendrons.
 • Aanbrengen bebording, fietsenstallingen en markering.
 • Aanbrengen terreinverlichting, diverse armaturen en masten, totaal 27 stuks verlichtingspunten, inclusief oriëntatieverlichting t.b.v. vluchtroute.

Vragen? Neem dan contact met ons op!

Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.