Privacyverklaring

Gebr. van Venrooij BV, gevestigd aan de Metaalweg 39, 6551 AC Weurt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Gebr. van Venrooij BV
Metaalweg 39
6551 AC Weurt
T: 024-678 22 22
I: www.vanvenrooij.nl

M. Kersten is de medewerker die zich bezighoudt met gegevensbescherming bij Gebr. van Venrooij BV en hij is te bereiken via info@vanvenrooij.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Gebr. van Venrooij BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Gebr. van Venrooij BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
– lidmaatschap vakbond (indien van toepassing; is nodig voor de fiscale verwerking van de vergoeding daarvoor aan een medewerker)
– burgerservicenummer (BSN) (van medewerkers, stagiaires, vakantiewerkers en leerlingen en de medewerkers van onderaannemers die op een mandagenregister staan vermeld)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Gebr. van Venrooij BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Gebr. van Venrooij BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiften of premieafdrachten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Gebr. van Venrooij BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gebr. van Venrooij BV) tussen zit. Gebr. van Venrooij BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: boekhoudprogramma, calculatieprogramma, CRM-systeem, loonprogramma. Het zijn noodzakelijke programma’s om gegevens in te verwerken die nodig zijn voor het inzicht in onze financiën, om prijzen te kunnen bepalen, of om lonen te kunnen verwerken, etc.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Gebr. van Venrooij BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Klant- leveranciersgegevens: 10 jaar.
Medewerker, stagiair, vakantiewerker: 10 jaar
Leerling: 1 jaar
Sollicitant: tot 4 weken na sluiting van de sollicitatieprocedure.

Delen van persoonsgegevens met derden
Gebr. van Venrooij BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gebr. van Venrooij BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Gebr. van Venrooij BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gebr. van Venrooij BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanvenrooij.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Gebr. van Venrooij BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Gebr. van Venrooij BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@vanvenrooij.nl.

Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.